Upload Skin Tự Vẽ

Hệ thống skin chỉ sử dụng cho server Đẳng Cấp Gà

Chuẩn bị một skin tự vẽ PNG (Nova)

Hoặc bạn có thể tải skin tại các trang tìm kiếm (NameMC)

(Hệ thống yêu cầu Đăng nhập trước khi upload Skin)

Đăng nhập